Logo Konferencja

Polityka prywatności

Fundacja Syntonia gromadzi i wykorzystuje niektóre z Państwa danych osobowych, które zostały nam przekazane przez Państwa bezpośrednio

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy używać w następujących celach:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych w powyższych celach będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie mogą wystąpić w związku z naszymi kontaktami (por. art. 6 ust. 1 f RODO).

Jeżeli dobrowolnie udostępnią nam Państwo dodatkowe informacje, wykorzystamy je wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone w celu oceny efektów naszej współpracy oraz dostosowania do Państwa potrzeb działań i serwisów realizowanych przez Fundację Syntonia . W niektórych okolicznościach mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu Państwa danych w powyższym zakresie, kontaktując się z fundacją Syntonia poprzez http://www.schizofreniaforum.edu.pl

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym podmiotom zewnętrznym, takim jak: dostawcy technologii informatycznych, w celach związanych z rozwojem systemu i wsparciem technicznym; audytorzy i konsultanci w celu sprawdzenia naszej zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami; organy administracyjne, organy ścigania, strony procesowe (zgodnie w prawnymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości lub roszczeń); następcy prawni lub partnerzy biznesowi Funndacji Syntonia

Fundacja Syntonia będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez kilka lat zgodnie z przepisami krajowymi i wewnętrznymi politykami i procedurami przechowywania dokumentów firmy, tak długo, jak to konieczne w celu realizacji wiążących nas z Państwem umów, spełnienia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, obowiązków ustawowych, bądź w celu zgłoszenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Jeżeli Państwa dane osobowe przestaną być potrzebne do tych celów, zostaną one bezpiecznie usunięte.